ਪ੍ਰੇਰਨਾ

ਸ਼ੀਸ਼ਾ

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੱਬਾਈ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੱਬਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੈਨੂੰ ਕੱਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ?’ ‘ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਆ-ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਬਾਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ‘ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ?’  ‘ਇਸ ‘ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ’ ਧਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ‘ਚ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਖਿੜਕੀ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਕੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੂਲ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ
ਤੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੱਚ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੱਚ ‘ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹ-ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦੇਵੇਂਗਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕੇਂਗਾ’

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top